වර්තමාන ලංකාව සහ එහි කෙබඳු වෙනස්වීම් සිදුවිය යුතු ද යන්න ගැන ඉරාන් වික්‍රමරත්න මහතාගේ අදහස්